Όροι Επισκευής

Ακολουθούν οι Όροι Επισκευής για τα προϊόντα μας. Παρακαλούμε διαβάστε τους αναλυτικά και είμαστε στη διάθεσή σας για πρόσθετες διευκρινήσεις.

Όροι Επισκευής Φωτιστικών

1.Εισαγωγή
1.1 Οι παρόντες όροι επισκευής φωτιστικών διέπουν τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών επισκευής από την εταιρεία μας. Η χρήση των υπηρεσιών μας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών από τον πελάτη.

2.Εγγύηση
2.1 Όλα τα φωτιστικά συνοδεύονται από εγγύηση 1 έτους από την ημερομηνία αγοράς, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο παραστατικό που έχετε παραλάβει.
2.2 Η εγγύηση καλύπτει ελαττώματα υλικού ή κατασκευής που προκύπτουν από κανονική χρήση.
2.3 Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν από ατύχημα, κακή χρήση, τροποποίηση, φυσικές καταστροφές ή μη εξουσιοδοτημένη επισκευή.

3. Παραλαβή και Έλεγχος
3.1 Όλα τα φωτιστικά παραλαμβάνονται με ευθύνη του πελάτη και η Gigaled δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν κατά τη μεταφορά.
3.2 Κατά την παραλαβή, πραγματοποιείται αρχικός έλεγχος της κατάστασης του φωτιστικού και καταγράφονται τυχόν εμφανείς ζημιές.
3.3 Ο πελάτης οφείλει να συσκευάζει στην συσκευασία που παρέλαβε το φωτιστικό.

4. Επισκευή
4.1. Η εταιρεία δεσμεύεται να επισκευάσει το φωτιστικό σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.
4.2. Σε περίπτωση που κατά την επισκευή διαπιστωθούν πρόσθετες βλάβες, η εταιρεία θα ενημερώσει τον πελάτη για τυχόν επιπλέον κόστη πριν την προχωρήσει στην επιδιόρθωση.
4.3. Η διάρκεια της επισκευής καθορίζεται ανάλογα με την έκταση της βλάβης και την διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών.

5. Κόστος και Πληρωμή εκτός εγγύησης
5.1. Σε περίπτωση που το φωτιστικό βρίσκεται εκτός εγγύησης το κόστος της επισκευής υπολογίζεται με βάση τη φύση της βλάβης και τα απαιτούμενα ανταλλακτικά.
5.2. Ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει το συνολικό κόστος της επισκευής πριν την παραλαβή του επισκευασμένου φωτιστικού.
5.3. Η Gigaled διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει προκαταβολή για την κάλυψη των εξόδων των ανταλλακτικών.

6. Διαδικασία Επισκευής
6.1 Για να ζητήσετε επισκευή εντός εγγύησης, επικοινωνήστε μαζί μας παρέχοντας την απόδειξη αγοράς και μια περιγραφή του προβλήματος.
6.2 Θα αξιολογήσουμε το αίτημά σας και θα σας ενημερώσουμε για τα επόμενα βήματα.
6.3 Σε περίπτωση που η επισκευή δεν καλύπτεται από την εγγύηση, θα σας ενημερώσουμε για το κόστος επισκευής πριν προχωρήσουμε.

7. Χρόνος Επισκευής
7.1 Ο χρόνος επισκευής εξαρτάται από τη φύση του προβλήματος και τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών.
7.2 Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ολοκληρώσουμε την επισκευή το συντομότερο δυνατό.

8. Επιστροφή και Αντικατάσταση
8.1 Σε περίπτωση που το φωτιστικό δεν μπορεί να επισκευαστεί, θα το αντικαταστήσουμε με ένα ίδιο ή παρόμοιο μοντέλο.
8.2 Αντικατάσταση παρέχεται μόνο εάν το προϊόν βρίσκεται εντός εγγύησης και το πρόβλημα δεν οφείλεται σε κακή χρήση.

9. Εξαιρέσεις
9.1 Η εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα εξαρτήματα όπως λαμπτήρες.
9.2 Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν από τη χρήση ακατάλληλων λαμπτήρων ή προβλημάτων στην τάσης που σας παρέχει ο Πάροχος (ΔΕΗ).

10. Περιορισμός Ευθύνης
10.1. Η Gigaled δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε έμμεσες, τυχαίες ή επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση των υπηρεσιών επισκευής.
10.2. Η συνολική ευθύνη της Gigaled περιορίζεται στο ποσό που καταβλήθηκε από τον πελάτη για την επισκευή.
Η ευθύνη μας περιορίζεται στην επισκευή ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος.
Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν παρεπόμενες ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση του προϊόντος.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο
11.1 Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.
11.2 Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.